Albrunna lund

Text uppdaterad: 2014-02-24

Som en lummig oas mellan alvar och åkermark ligger Albrunna lund. Här kan du dra dig undan en stund från middagshettan ute på alvaret och njuta av lövlundens rika fågelliv och flora.

Ädellövskog och äng

Albrunna lund nyttjades förr som slåttermark men har även varit betesmark för nötkreatur och hästar. Ett aprti av lunden benämns ännu Oxhagen. Norra lunden består idag av olikåldrig ek-/askskog med inslag av lundalm, lönn och lind. Medelåldern på skogen är ca 100 år men vissa grova ekar är betydligt äldre. I norra lunden finns två örtrika slåtterängar som slås varje år. Södra lunden består av blandskog med främst ek och björk. Skogen är relativt ung men även här finns inslag av grova ekar. Skogar med en trädslagssammansättning av ek, ask och alm som i Albrunna lund är ovanliga i Sverige.

Kärlväxter

Vårfloran i Albrunna lund är slösande rik med blåsippa, vitsippa och gulsippa. På ängsmark i reservatet växer stora mängder våradonis som förekommer endast här på södra Öland och på Gotland och är en kvarlevande art från den senaste värmeperioden under bronsåldern. I ängsmarkerna växer också brudbröd, backsmultron och blodnäva.

Lavar och svampar

Albrunna lund hyser ett rikt inslag av sällsynta lavar och svampar. Här finns stor sönderfallslav och liten ädellav. Av sällsynta svampar förekommer violfingersvamp, bleksopp, grönfjällig fjällskivling och borstriska.

Fåglar och insekter

Fågelkören är imponerande och ur den rika häckfågelfaunan kan nämnas trädgårdssångare, näktergal och rosenfink. Av mindre vanliga arter häckar göktyta och mindre flugsnappare. I Albrunna lund finns en mycket sällsynt småfjäril, björnlokeskärmmal som är knuten till björnloka och endast känd från fyra lokaler i Nordeuropa, samtliga på Öland.

Skyddsrum

Vid en promenad i Albrunna lund lägger man märke till ett antal bunkerliknande byggnader. Det är skyddsrum som uppfördes under andra världskriget. I l unden finns också spåren av en gammal festplats.

Hitta hit:

Området kan lätt nås från länsväg 136 på södra Öland och är beläget ca 3 km S Södra Möckleby kyrka och Degerhamn. En parkeringsplats finns i anslutning till vägen, omedelbart söder om Albrunna. Ytterligare parkeringsmöjligheter finns 250 meter längre fram, in till vänster upp mot lunden, följ brukningsvägen till informationsplatsen.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser