Föra kyrka

Text uppdaterad: 2014-02-27

Föra kyrka är en kyrkobyggnad i Växjö stift.Den är församlingskyrka i Föra-Alböke-Löts församling.

Den första kända kyrkan i Föra har varit en stavkyrka från 1000-talet. Rester av denna i form av plankor och bräder finns infogade i kyrkans västtorn.[1]När det blev aktuellt att bygga ny kyrka av sten var det inte ovanligt att byggnationen skedde omkring den gamla kyrkan för att ha tillgång till ett gudstjänstrum tills den nya kyrkan blev färdig. Så har med all sannolikhet skett i Föra. I mitten av 1100-talet uppfördes troligen stenkyrkan med början av absidkoret, senare följt av långhuset för att avslutas med det kraftiga västtornet.Ganska snart efter kyrkans färdigställande byggdes absidkoret om till ett östtorn. Kyrkan blev med sina båda torn förvandlad till en klövsadelkyrka. Båda tornen hade flera våningar. Långhuset bestod av gudstjänstrum och däröver en s.k. profan våning. I orostider skulle det finnas möjligheter för befolkningen att söka skydd och försvara sig mot angripare. Under 1300-talet insattesglasmålningar i korfönstren. Vid 1500-talets slut var kyrkans mycket eftersatt. Under 1600-talet gjordes vissa förbättringar bl.a. byggdes en klockstapel och kyrkorummets förskönades med nya inventarier. Under 1700-talet gjorde sig trängseln i kyrkan sig påmind trots att kyrkan inte tillhörde de allra minsta på Öland. 1819 fattades till sist beslutet att bygga en helt ny kyrka .[1]Ett förslag till nybyggnad utarbetades av Carl-Gustaf Blom-Carlsson som fastställdes av Överintendentsämbetet. 1827-28 igångsatte byggmästare Petter Ekholm i Borgholm rivnings och nybyggnadsarbete. Den nya kyrkan bestod av ett empirestilsinspirerat långhus avslutat med en bakomliggande sakristiai öster, och försågs med trätunnvalv. Västtornet med sina olika våningar bevarades. Det försågs med en åttasidig lanternin för kyrkklockorna.

Källa: Wikipedia

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser