Jordtorpsåsen

Text uppdaterad: 2014-02-24

Få platser på Öland kan tävla med Jordtorpsåsen när det gäller strövvänlig och omväxlande natur, lämplig för en utflykt. Den mäktiga åsryggen har bildats genom svallning av forntida havsnivåer, då material avsatts i en strandvall.

Gravfält och hålvägar
Jordtorpsåsen har haft stor betydelse för människorna redan under förhistorisk tid; som gravplats, kommunikationsled och sannolikt också som betes- eller slåttermark. Hela åsen är idag ett sammanhängande fornlämningsområde, med gravfält på rad och flera så kallade hålvägar som bildats av människofötters och djurklövars tramp under årtusenden. De äldsta färdvägarna på land förlades vanligtvis till just åsar och höjdlägen, där marken var torr och lättdränerad.

Varierad natur
Naturen vid Jordtorpsåsen är mycket varierad. På torrängarna uppe på åsen växer bland annat brudbröd, fältsippa, backtimjan och solvända. Nedanför åsen finns våtmarker med bunkestarr, trådstarr och fackelblomster. Här trivs trollsländor, liksom den sällsynta långbensgrodan. Norr om åsen i ett kalkkärr växer orkidéer, bland annat ängsnycklar, vaxnycklar, blodnycklar och flugblomster. I hassellundarna trivs många sällsynta scampar, till exempel praktspindling.

Vildbin och skalbaggar
Flera arter av vildbin bygger bo i sanden på åsens torrängar, bland annat fibblesandbi och blodsandbi. Den sällsynta skalbaggen korthalsad majbagge, lever som larv av binas nektar och utvecklas till färdig skalbagge inne i binas bohålor fram till nästa vår. Det rika insektslivet på åsen gynnas av blommande buskar och träd, exempelvis slån, hagtorn, nypon och oxel.

Populärt utflyktsområde
Jordtorpsåsen är ett mycket populärt utflykts- och strövområde. Det lämpar sig väl för natur- och kulturstudier. Från Jordtorpsåsens naturreservat går en fyra kilometer lång vandringsled österut till Gråborg.

Hitta hit:
Kör till Algutsrum på Öland. Följ skyltning från marknadsplatsen i Algutsrum mot Jordtorpsåsens naturreservat. Barnvagnsvänlig stig.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser