Knisa mosse

Text uppdaterad: 2014-02-24

Knisa mosse är en av Ölands få odikade våtmarker. Den värdefulla mossen klarade sig undan utdikningsvågen som tog fart i slutet av 1800-talet, då ny odlingsmark skapades till en växande befolkning.

Resurs sedan forntiden

De öländska våtmarkerna har nyttjats av människan sedan förhistorisk tid för fiske, jakt, slåtter och bete. Vid Knisa mosse finns flera gravfält liksom husgrunder och spår av hägnader.

Mossens natur räddas

På 1930-talet förvärvades Knisa mosse av staten och räddades från utdikning. Efter fridlysningen började dock mossen växa igen med ag och buskar, de öppna vattenytorna minskade och häckfåglar som svarthakedopping, svarttärna och årta försvann. Många fågel- och växtarter är beroende av välskötta marker och på 2000-talet har restaureringsinsatser gjorts för att genom slåtter skapa fler öppna vattenytor i mossen samt genom ökat bete förbättra skötseln av de fuktiga markerna. Förhoppningen är att återfå svarttärnan som häckande art.

Vandra runt mossen

Runt mossen går en 5 km lång vandringsled som bjuder på fina upplevelser. I strandängar och kärr växer bl a orkidéer som honungsblomster, ängsnycklar och kärrknipprot. På strandängarna är klöverärten typisk medan krutbrännaren trivs på torrängarna. Har man tur kan man få se ängshök jaga över markerna.

Hitta hit

400 m V Knisa by, cirka 30 km SSV Löttorp. Parkeringsplats finns strax öster om området. närmaste busshållplats finns vid väg 136.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser