Lindreservatet

Text uppdaterad: 2014-02-24

Lindreservatet är ett av Ölands allra finaste naturreservat. Här finns ädelllövskogar, tallskog, öppna betesmarker, alvar, kärr och örtrika slåtterängar. I reservatet kan du uppleva större bestånd av lind vilket är ytterst ovanligt idag.

Värdefulla ädellövträd
Linden är ett trädslag som hade en större utbredning i vårt land under varmare perioder framförallt under bronsåldern. Många lindar, askar och ekar i området är mycket gamla och ask och lind bär spår av tidigare beskärning, lövtäkt. Ekarna har stora kronor vilket visar att de en gång vuxit i ett öppet landskap.

Ljuvlig blomsterprakt
I Lindreservatet finns slåtterängar med ädla lövträd och en artrik flora. Ängarna har det för Öland typiska utseendet med en blandning av helt öppna ytor och däremellan smala ridåer sav träd och buskar. Under försommar och sommar kan man här uppleva en ljuvlig blomsterprakt av gullviva, St Pers Nycklar Johannesnycklar, darrgräs, höskallra, korskovall, brudsporre och nattviol.

Sällsynta arter
I Lindreservatet växer den sällsynta svampen linddyna på sin enda lokal i Kalmar län. På äldre lövträd växer lunglaven.

Trädens invånare
I lövängarna trivs många fåglar och fladdermöss som är beroende av gamla grova ädellövträd med hål i. Här förekommer den ovanliga halsbandsflugsnapparen och de sällsynta arterna fransfladdermus och trollfladdermus.

Järnålderns byar
Inom byn Torps ägor finns spåren av två angränsande järnåldersbyar, Ebberskog i norr och Åker i söder. Med sina omfattande system av husgrunder, hägnadssystem och gravar hör de till Ölands bäst bevarade lämningar från den äldre järnålderns bondesamhälle.

Hitta hit:
Lindreservatet är beläget 2 km öster om Byxelkrok med Torp. Följ vägvisning naturreservat, Lindreservatet.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser