Vickleby ädellövskog

Text uppdaterad: 2014-02-24

När Linné på 1700-talet red genom Vickleby betraktade han ”de skönadte lundar man någonsin sett”. Marken i Vickleby ädellövskog är i maj ett hav av blåsippor, vitsippor och gulsippor med inslag av purpurfärgad nunneört och vårärt.

Ölands kustädellövskogar

För bara några hundra år sedan fanns frodiga ädellövskogar längs Ölands västra kust mellan Borgholm och Smedby. Större delen av detta område är idag åkermark eller har planterats med barrskogar. I Stora Vickelby finns lövskogen kvar. Buskskiktet utgörs, liksom i flertalet öländska lundar och lövskogar, av storvuxna hasselbuskar. Vicklebyskogen är en blandning av olika skogstyper. Hasselrika ekskogar är vanligast men här finns också på fuktigare marker askskog och alsumpskog.

Rik vårflora

I de hasselrika ekskogarna finns en rik vårflora med bland annat blåsippa, vårärt och gullviva. Ekarna har ofta vida kronor vilket visar att skogen tidigare varit en lövrik ängsmark. Fram på sommaren tätnar krontaket och då tar växter som skogsbingel, kirskål och lundgröe över. I de almdominerade delarna trivs arter som underviol och tandrot. Här finns också fuktstråk med täta alsumpskogar där alarna tår på höga socklar och ger skogen en lite trolsk karaktär. Högvuxna arter som jättestarr och älgört är typiska.

Röster i fågelkören

Lövskogen vid Vickleby har ett rikt fågelliv. Vid en inventering fann man att 41 fågelarter häckade i den skyddade delen av skogen. Till de vanligaste häckfåglarna hör bofink, rödhake, lövsångare och grönsångare. Exempel på lite mer sällsynta arter är stenknäck, stjärtmes, mindre hackspett och skogsduva.

Svampar och lavar

I skogen finns sällsynta svampar, bland annat gul lökspindling, lundvaxskivling och oxtungsvamp. Av sällsynta lavar kan nämnas mjölig klotterlav, rikfruktig blemlav och olivklotterlav.

Hitta hit

Reservatet ligger 5 km S Färjestaden. Från hamnen i Färjestaden tar man kustvägen mot Mörbylånga. Intill denna ligger reservatet efter cirka 7 km, på höger sida om vägen. Håll ögonen öppna efter en reservatsskylt – infarten till skogen är lätt att missa.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Dela med vänner:
Annons

Relaterade händelser